Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  
01 / 07

Společnost v pohybu

DSC 9670

DSC 9623

DSC 9567

O nás…

Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
CHEVAK Cheb, a.s. zajišťuje dodávky pitné vody pro 85 tisíc obyvatel okresu a odvádí a čistí odpadní vody nejmodernějšími a inovačními technologiemi.

DSC 3036

DSC 3051

Další podnikání je směrováno do projektové a laboratorní činnosti, provádění vodohospodářských staveb, prací se strojními a stavebními mechanismy a prodeje zboží (vodohospodářského materiálu). Jsme vlastníkem nebo provozujeme vodárenskou infrastrukturu – vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod, vodojemy a další zařízení na sítích. Podpořeni zkušenostmi z výstavby a provozování vlastních zařízení jsme pro naše zákazníky jako regionální dodavatel vody a likvidátor odpadních vod komplexním a inovativním partnerem.

DSC 9539

Voda, vzácná samozřejmost…

Číst více:
02 / 07

Dodávky pitné vody

Územní působnost pitná voda

Územní působnost - pitná voda

Chevak Mapa VZ rev 2019 1

03 / 07

Odvoz a likvidace odpadních vod

Odvoz odpadu

Dle § 38, odst. 6, zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady patří dle § 25, zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech) mezi tzv. vybrané odpady.

Nasavameuvas Dle § 80, odst. 1, tohoto zákona může obecní úřad kontrolovat, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu s tímto zákonem. Tato povinnost se vztahuje rovněž na kaly ze septiků. V případě likvidace odpadních vod ze žump či kalů ze septiků na našich čistírnách odpadních vod v Chebu, Aši nebo Mariánských Lázních můžeme příslušný doklad poskytnout.

Pomineme-li zákonné předpisy, je vypouštění splašků volně do terénu nebo jejich využívání k hnojení zahrad také hygienicky velmi rizikové.

Doba biologického rozkladu řady látek obsažených ve splaškových odpadních vodách je v přírodních podmínkách velmi dlouhá, proto je pro ochranu životního prostředí potřeba likvidovat tyto vody pomocí dostatečně účinných technologií. Konkrétně se jedná o čistírny odpadních vod, do kterých je možné vyvézt také obsah Vaší žumpy nebo septiku.

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. tyto služby nabízí a spolehlivě zajišťuje.
Abychom Vám usnadnili vyřízení nutných formalit je součástí tohoto letáku i Žádost o uzavření smlouvy na likvidaci odpadních vod a kalů.

Odvoz postup

04 / 07

Čištění odpadních vod

Pečujeme o to nejcennější

05 / 07

Čištění odpadních vod

Pečujeme o to nejcennější

06 / 07

Moderní technologie

pro nejvyšší kvalitu

07 / 07

Voda…

vzácná samozřejmost

VH doplneni poradu jednani VH

Oznámení o doplnění pořadu jednání VH a znění protinávrhu akcionáře Františkovy Lázně
se stanoviskem představenstva

Odkaz na dokument *.pdf zde.

Návrh a protinávrh k bodu valné hromady – Město Františkovy Lázně, 27.5.2020

Odkaz na dokument *.pdf zde.

Znění protinávrhu akcionáře OSMA-ČR-OJ022

Odkaz na dokument *.pdf zde.

Oznámení o uplatnění protinávrhu akcionáře OSMA-ČR-OJ022 se stanoviskem představenstva

Odkaz na dokument *.pdf zde.

Odpovědi na žádosti o vysvětlení a znění protestů akcionáře OSMA-ČR-OJ022
(aktualizace 8. června 2020)

Odkaz na dokument *.pdf zde.

VH Info 052020

 

Informace k bodu 7 programu jednání valné hromady spol. CHEVAK Cheb, a.s.
(Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019)

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku a stanovení tantiém. Stanovy společnosti umožňují výplatu tantiém oprávněným členům orgánů při schválení valnou hromadou. Představenstvo společnosti prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku a vyplacení tantiém.

Chevak samo 01Samoodečet a vyúčtování
- Informace pro odběratele

Společnost umožňuje svým odběratelům požádat si o mimořádnou fakturaci vodného a stočného k 31. 12. 2020.
Poslední možný termín pro nahlášení samoodečtu vodoměru pro mimořádnou fakturaci se zdanitelným plněním 31. 12. 2020 je pondělí
4. 1. 2021. Samoodečet je možné nahlásit přes internetové stránky přes „Stav vašeho vodoměru“ nebo zasláním stavu vodoměru, čísla OM a tel. kontaktu na emailové adresy pracovnic zákaznických kanceláří.

Spolupráce na programu
„Opatření green infrastructure…“

Vodohospodářská společnosti CHEVAK Cheb, a.s. ve spolupráci s partnery IKom Stiftland, Technologiezentrum Energie a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, spolupracuje v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko
na společném programu „Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce“ se zaměřením na využívání synergie, a to jak v oblasti provozu čistíren odpadních vod tak i likvidace odpadního kalu.
PublCRBavorsko

© 2021 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny