Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  
01 / 07

Společnost v pohybu

DSC 9670

DSC 9623

DSC 9567

O nás…

Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
CHEVAK Cheb, a.s. zajišťuje dodávky pitné vody pro 85 tisíc obyvatel okresu a odvádí a čistí odpadní vody nejmodernějšími a inovačními technologiemi.

DSC 3036

DSC 3051

Další podnikání je směrováno do projektové a laboratorní činnosti, provádění vodohospodářských staveb, prací se strojními a stavebními mechanismy a prodeje zboží (vodohospodářského materiálu). Jsme vlastníkem nebo provozujeme vodárenskou infrastrukturu – vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod, vodojemy a další zařízení na sítích. Podpořeni zkušenostmi z výstavby a provozování vlastních zařízení jsme pro naše zákazníky jako regionální dodavatel vody a likvidátor odpadních vod komplexním a inovativním partnerem.

DSC 9539

Voda, vzácná samozřejmost…

Číst více:
02 / 07

Dodávky pitné vody

Územní působnost pitná voda

Územní působnost - pitná voda

Chevak Mapa VZ rev 2019 1

03 / 07

Odvoz a likvidace odpadních vod

Odvoz odpadu

Dle § 38, odst. 6, zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady patří dle § 25, zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech) mezi tzv. vybrané odpady.

Nasavameuvas Dle § 80, odst. 1, tohoto zákona může obecní úřad kontrolovat, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu s tímto zákonem. Tato povinnost se vztahuje rovněž na kaly ze septiků. V případě likvidace odpadních vod ze žump či kalů ze septiků na našich čistírnách odpadních vod v Chebu, Aši nebo Mariánských Lázních můžeme příslušný doklad poskytnout.

Pomineme-li zákonné předpisy, je vypouštění splašků volně do terénu nebo jejich využívání k hnojení zahrad také hygienicky velmi rizikové.

Doba biologického rozkladu řady látek obsažených ve splaškových odpadních vodách je v přírodních podmínkách velmi dlouhá, proto je pro ochranu životního prostředí potřeba likvidovat tyto vody pomocí dostatečně účinných technologií. Konkrétně se jedná o čistírny odpadních vod, do kterých je možné vyvézt také obsah Vaší žumpy nebo septiku.

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. tyto služby nabízí a spolehlivě zajišťuje.
Abychom Vám usnadnili vyřízení nutných formalit je součástí tohoto letáku i Žádost o uzavření smlouvy na likvidaci odpadních vod a kalů.

Odvoz postup

04 / 07

Čištění odpadních vod

Pečujeme o to nejcennější

05 / 07

Čištění odpadních vod

Pečujeme o to nejcennější

06 / 07

Moderní technologie

pro nejvyšší kvalitu

07 / 07

Voda…

vzácná samozřejmost

Chevak laboratoř nabídka
V útvaru laboratoře provádíme interní rozbory pro vlastní potřebu společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
i externí rozbory pro jiné společnosti, obce, soukromé osoby, které o rozbor požádají. 

Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1442.
Je držitelem Osvědčení o akreditaci č.: 473/2020 ze dne: 20. 7. 2020 v rozsahu uvedeném
v příloze P473_2020_CS http://www.cai.cz/ (Akreditované subjekty/Všechny subjekty/Vyhledávání/vypsat
do kolonky slovo chevak/ na základě splnění akreditačních kritérii podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018).

Osvědčení o akreditaci

č.: 473/2020 ze dne: 20. 7. 2020 naleznete : ZDE

DSC 0057 web DSC 0036 web DSC 0001 web

Služby nabízené laboratoří:

Akreditované odběry a rozbory pitných vod a vod používaných k výrobě pitné vody
  (podzemní, povrchová voda),
  případně odběr vody z domovní studny a odběry surové vody.

Akreditované odběry a rozbory odpadní vody a kalů.

V případě potřeby zajištění rozborů v subdodavatelských laboratořích.

• Interpretace naměřených výsledků a odborná stanoviska.

DSC 3110

© 2021 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny